Zamówienia Publiczne

Informacja o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „OSTOJA” W GDAŃSKU

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ c.d.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Zmiana terminu składania ofert na 28.03.2017 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Gdańsku, przy ul. Hożej 4