Zamówienia Publiczne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ c.d.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Zmiana terminu składania ofert na 28.03.2017 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Gdańsku, przy ul. Hożej 4

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2017

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej Ostoja

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.dpsostoja.gda.pl

Gdańsk: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Gdańsku, 80-628 Gdańsk ul. Hoża 4.
Numer ogłoszenia: 90852 – 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” , ul. Hoża 4, 80-628 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 0-58 307 09 22, faks 0-58 320 15 07.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsostoja.gda.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Gdańsku, 80-628 Gdańsk ul. Hoża 4..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa gastronomiczna polegająca łącznie na usłudze przygotowania posiłków, usłudze gotowania posiłków, usłudze podawania posiłków świadczona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w wynajmowanych od Zamawiającego pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem przez okres 10 miesięcy (od 1 lipca 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.). W Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Gdańsku (zwanym dalej również Domem lub DPS) przebywa aktualnie 48 mieszkańców (trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad i kolacja, jak również II śniadanie i podwieczorek dla osób na diecie cukrzycowej – aktualnie 10 osób). W roku 2017 planowana ilość mieszkańców DPS 60 osób. W Dziennym Domu, (zwanym dalej również DDP) będącym komórką organizacyjną Domu Pomocy Społecznej Ostoja liczba uczestników aktualnie wynosi 40 (dwa posiłki dziennie: śniadanie i obiad, jak również II śniadanie dla osób na diecie cukrzycowej – aktualnie 4 osoby). W roku 2017 planowana ilość uczestników DDP 50 osób. Liczba osób żywionych nie jest stała. Liczba mieszkańców i uczestników może zmieniać się okresowo, gdyż zależna jest od stanu zdrowia i stanu liczebności mieszkańców Domu i uczestników Dziennego Domu. Może ona także ulec zmniejszeniu w sposób naturalny..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.20.00-3, 55.32.10.00-6, 55.32.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100). 2.Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014. 1804, ze zm.) 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego Nr konta: 44 1240 1268 1111 0010 3859 3184 przed terminem otwarcia ofert, z podaniem tytułu wadium – przetarg nieograniczony na świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Gdańsku ul. Hoża 4. Wadium musi być na koncie Zamawiającego w terminie otwarcia ofert. W przypadku jeżeli do godz. 10.00 dnia 4 maja 2016 r. nie wpłynie wymagana kwota wadium na konto Zamawiającego, będzie to oznaczało, że wadium nie zostało wniesione. 4.Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Dom Pomocy Społecznej Ostoja w Gdańsku ul. Hoża 4. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dołączyć do oferty. Oryginalne dokumenty gwarancyjne poręczenia zostaną zdeponowane w kasie Zamawiającego. 5.Dokument, o którym mowa w ust. 4 winien zawierać zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej zapłaty wadium Zamawiającemu w następujących przypadkach: a) Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie b) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Niespełnienie powyższych wymogów będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy . 8.Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert (przy czym przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło otwarcie ofert).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia i dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, wyszczególnionych w SIWZ, Rozdział II pkt V ust. 2 i 5. Ocena spełniania tego warunku nastąpi w następujący sposób: spełnia/ nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, główne dostawy lub usługi, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 2 usługi gastronomiczne o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości równej lub wyższej od 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, wyszczególnionych w SIWZ w Rozdziale II pkt V ust. 2 i 10. Ocena spełniania tego warunku nastąpi w następujący sposób: spełnia/ nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia przedłożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą, wyszczególnionego w SIWZ, Rozdział II pkt V ust 2. Ocena spełniania tego warunku nastąpi w następujący sposób: spełnia/ nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca ma posiadać osoby zdolne do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca będzie dysponował szefem kuchni oraz minimum jedną wykwalifikowaną osobą odpowiedzialną za wykonanie zamówienia, która posiada przynajmniej średnie wykształcenie gastronomiczne lub inne pokrewne w zawodzie kucharza i doświadczenie zawodowe (przynajmniej 2 lata) zgodne z przedmiotem zamówienia. Ponadto Wykonawca będzie dysponował osobą posiadającą kwalifikacje dietetyka. Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, wyszczególnionych w SIWZ w Rozdziale II pkt V ust. 2 i 6 zdanie drugie. Ocena spełniania tego warunku nastąpi w następujący sposób: spełnia/ nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy, którzy osiągnęli łącznie w dwóch ostatnich latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, obroty ogółem w wysokości co najmniej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), oraz posiadają na koncie bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczenia Wykonawcy, przedłożonych wraz z ofertą, wyszczególnionych w SIWZ w Rozdziale II pkt V ust. 2, 11 i 12. Ocena spełniania tego warunku nastąpi w następujący sposób: spełnia/ nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 2 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 2 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) dokumenty potwierdzające w odniesieniu do osób podpisujących ofertę uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, 2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy przedkładają dokument pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3) oświadczenie o przyjęciu zapisów wzorów umowy bez zastrzeżeń – Załącznik nr 5 do SIWZ, 4) potwierdzenie dokonania wizji lokalnej pomieszczeń kuchni wraz z wyposażeniem – Załącznik nr 1a do SIWZ, 5) oświadczenie do art. 26 ust. 2d Ustawy Pzp – Załącznik Nr 8 do SIWZ (część II), 6) dowód wniesienia wadium, zgodnie z SIWZ Rozdział II pkt VII ust. 3 -5.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsostoja.gda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OSTOJA UL. HOŻA 4 80-628 GDAŃSK.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2016 godzina 10:00, miejsce: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. HOŻA 4 80-628 GDAŃSK.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie o przetargu 2016

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ 2016 – błędny

Załącznik Nr 1 do SIWZ 2016 – aktualny

Załącznik Nr 1a do SIWZ 2016

Załącznik Nr 2 do SIWZ 2016

Załącznik Nr 3 do SIWZ 2016

Załącznik Nr 4 do SIWZ 2016

Załącznik Nr 5 do SIWZ 2016

Załącznik Nr 6 do SIWZ 2016

Załącznik Nr 7 do SIWZ 2016

Załącznik Nr 8 do SIWZ 2016

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej Ostoja

Gdańsk: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Gdańsku, 80-628 Gdańsk ul. Hoża 4.
Numer ogłoszenia: 179455; data zamieszczenia: 04.12.2015 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” , ul. Hoża 4, 80-628 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 307 09 22, faks 58 320 15 07.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsostoja.gda.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Gdańsku,

80-628 Gdańsk  ul. Hoża 4.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowywaniu przez Wykonawcę posiłków na rzecz Zamawiającego przy wykorzystaniu wynajmowanych od Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”  w Gdańsku pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem i ich podawaniu przez okres      18 miesięcy (od 01.01.2016 r. do 30.06.2017r.). W Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Gdańsku (zwanym dalej również Domem lub DPS) przebywa aktualnie 48 mieszkańców aktualnie (trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad i kolacja, jak również II śniadanie i podwieczorek dla osób na diecie cukrzycowej – aktualnie 12 osób). W roku 2017 planowana ilość mieszkańców DPS 60 osób. W Dziennym Domu, (zwanym dalej również DDP) będącym komórką organizacyjną Domu Pomocy Społecznej Ostoja liczba uczestników aktualnie wynosi 40 (dwa posiłki dziennie: śniadanie i obiad, jak również II śniadanie dla osób na diecie cukrzycowej – aktualnie 5 osób). W roku 2017 planowana ilość uczestników DDP 50 osób. Liczba osób żywionych nie jest stała. Liczba mieszkańców i uczestników może zmieniać się okresowo, gdyż zależna jest od stanu zdrowia i stanu liczebności mieszkańców Domu i uczestników Dziennego Domu. Może ona także ulec zmniejszeniu w sposób naturalny.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.20.00-3, 55.32.10.00-6, 55.32.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18 .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

 1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium        w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy          z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.  z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego Nr konta:      44 1240 1268 1111 0010 3859 3184 przed terminem otwarcia ofert, z podaniem tytułu (wadium – przetarg nieograniczony na świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Gdańsku ul. Hoża 4). Wadium musi być na koncie Zamawiającego w terminie otwarcia ofert. W przypadku jeżeli do godz. 10.00 dnia                15 grudnia 2015 r. nie wpłynie wymagana kwota wadium na konto Zamawiającego, będzie to oznaczało, że wadium nie zostało wniesione.
 4. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Dom Pomocy Społecznej Ostoja w Gdańsku ul. Hoża 4. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dołączyć do oferty. Oryginalne dokumenty gwarancyjne, poręczenia zostaną zdeponowane w kasie Zamawiającego.
 5. Dokument, o którym mowa w ust. 4 winien zawierać zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej zapłaty wadium Zamawiającemu w następujących przypadkach:                  a) Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie                  b) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Niespełnienie powyższych wymogów będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy.
 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 8. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert (przy czym przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło otwarcie ofert).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia i dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, wyszczególnionych w SIWZ, Rozdział II pkt V ust. 2 i 5. Ocena spełniania tego warunku nastąpi w następujący sposób: spełnia/ nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, główne dostawy lub usługi, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 2 usługi gastronomiczne o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia                o wartości równej lub wyższej od 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, wyszczególnionych w SIWZ w Rozdziale II pkt V ust. 2 i 10. Ocena spełniania tego warunku nastąpi w następujący sposób: spełnia/ nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia przedłożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą, wyszczególnionego w SIWZ, Rozdział II pkt V ust 2. Ocena spełniania tego warunku nastąpi w następujący sposób: spełnia/ nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca ma posiadać osoby zdolne do wykonania zamówienia,                 tj. Wykonawca będzie dysponował szefem kuchni oraz minimum jedną wykwalifikowaną osobą odpowiedzialną za wykonanie zamówienia, która posiada przynajmniej średnie wykształcenie gastronomiczne lub inne pokrewne w zawodzie kucharza i doświadczenie zawodowe (przynajmniej        2 lata) zgodne z przedmiotem zamówienia. Ponadto Wykonawca będzie dysponował osobą posiadającą kwalifikacje dietetyka. Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, wyszczególnionych w SIWZ w Rozdziale II pkt V ust. 2 i 6 zdanie drugie. Ocena spełniania tego warunku nastąpi w następujący sposób: spełnia/ nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy, którzy osiągnęli łącznie w dwóch ostatnich latach obrotowych,    a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, obroty ogółem w wysokości co najmniej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), oraz posiadają na koncie bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczenia Wykonawcy, przedłożonych wraz       z ofertą, wyszczególnionych w SIWZ w Rozdziale II pkt V ust. 2, 11 i 12. Ocena spełniania tego warunku nastąpi w następujący sposób: spełnia/ nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału          w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,                        w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio      o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 2 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału                   w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający,                że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału                                    w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 2 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                          o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu                          o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu                            o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu                          o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu                    w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                  i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków                            o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                          w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż                  6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 • dokumenty potwierdzające w odniesieniu do osób podpisujących ofertę uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,
 • w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy przedkładają dokument pełnomocnictwa do reprezentowania ich                        w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania przy zawarciu umowy          w sprawie zamówienia publicznego,
 • oświadczenie o przyjęciu zapisów wzorów umowy bez zastrzeżeń – Załącznik nr 5 do SIWZ,
 • potwierdzenie dokonania wizji lokalnej pomieszczeń kuchni wraz z wyposażeniem – Załącznik nr 1a do SIWZ,
 • oświadczenie do art. 26 ust. 2d Ustawy Pzp – Załącznik Nr 8 do SIWZ (część II),
 • dowód wniesienia wadium, zgodnie z SIWZ Rozdział II pkt VII ust. 3 -5.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsostoja.gda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Ostoja w Gdańsku, ul. Hoża 4 80-628 Gdańsk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:. 15 grudnia 2015 r. godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Ostoja w Gdańsku,ul. Hoża 4 80-628 Gdańsk.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie o przetargu 2015

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ 2015

Załącznik Nr 1a do SIWZ 2015

Załącznik Nr 2 do SIWZ 2015

Załącznik Nr 3 do SIWZ 2015

Załącznik Nr 4 do SIWZ 2015

Załącznik Nr 5 do SIWZ 2015

Załącznik Nr 6 do SIWZ 2015

Załącznik Nr 7 do SIWZ 2015

Załącznik Nr 8 do SIWZ 2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty